İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

Uzman Diyetisyen Banu SALMAN olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Diyetisyen Banu SALMAN tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Barbaros, Büyükelçi Sk. 12/8, 06580 Çankaya/Ankara

E-mail: dytbanutopalakci@gmail.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Bu aydınlatma metninde danışan olarak ifade edilen kişi, teknik anlamda “ürün veya hizmet alan kişi” veya “potansiyel hizmet alıcısı” olup “danışan” ifadesinin geçtiği her yerde “ürün veya hizmet alan kişi” yahut potansiyel hizmet alıcısı”nın anlaşılması gerekir.

Danışan, danışan velisi/vasisi/temsilcisi’ne yahut potansiyel hizmet alıcısına ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 1. İletişim / İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Hizmetin ifası, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 2. Kimlik (İsim, soyisim bilgileri) işlerinin takibi ve yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmetin ifası
 3. Sağlık bilgileri / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin ifası
 4. İşlem Güvenliği / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin ifası
 5. Müşteri İşlem Bilgisi / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin ifası

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz gerektiği takdirde; yalnızca faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere hizmet aldığımız yazılım hizmeti sağlayan şahıs ve kuruluşlar, verdiğimiz hizmetin ifası için gerekli hizmet sağlayan şahıs ve kuruluşlar, mali müşavirimiz ile yalnızca hizmet ilişkisi kapsamındaki sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz; yurtdışına aktarılmamakta, söz konusu istisnalar dışında yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıs ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Danışanlara yahut potansiyel hizmet alıcısına ait kişisel veriler; ilgili kişinin internet ortamında yahut fiziksel ortamda form doldurması, kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi ve hizmetin ifası için gerekli olan testlerin sonucu ile veri elde edilmesi yoluyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/a, 2/b, 2/d, 2/e fıkraları için aşağıdadır:

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile 5/2-f/ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/c fıkrası için hukuki sebep ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 6/3 gereğince hizmetlerin yürütülmesidir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; merkezimizde ve https://www.dytbanusalman.com/ internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığı ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Barbaros, Büyükelçi Sk. 12/8, 06580 Çankaya/Ankara” yahut başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle dytbanutopalakci@gmail.com adresine mail atarak adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Kanunla düzenlenen ve işbu aydınlatma metninde de belirtilen haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerinin talepleri, KVKK’ nın 13. Maddesi gereğince tarafımızdan değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Saygılarımızla;

Okudum, anladım, onaylıyorum.

Bilgilendirilen
Adı Soyadı  
Tarih  
İmza